Disclaimer & Privacy Policy

Algemeen
Wanneer u de website van Fysiotherapie Miriam Hanzen gebruikt, zijn naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van deze website, gaat u akkoord met de disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt u deze website dan niet.

Inhoud
De informatie op de website is in goed vertrouwen door Fysiotherapie Miriam Hanzen samengesteld. Fysiotherapie Miriam Hanzen garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Fysiotherapie Miriam Hanzen is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. 

Fysiotherapie Miriam Hanzen kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in deze website en in de bepalingen en voorwaarden. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat zijn eigendom van Fysiotherapie Miriam Hanzen of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen en te verspreiden, echter uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. 

Privacyverklaring van Fysiotherapie Miriam Hanzen
Fysiotherapie Miriam Hanzen houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.

Uiteraard gaat deze praktijk zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018.

Onderstaande regels worden gehandhaafd bij Fysiotherapie Miriam Hanzen:

 • Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Als paramedische organisatie is de praktijk genoodzaakt door wet en eisen van de zorgverzekeraar persoons- en medische gegevens op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem van Moneybird en Fitmanager. Met beide partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen als word document. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
 • Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen de praktijk en eventueel voor overleg met andere medische specialisten of uw personal trainer.
 • Behalve fysiotherapeute Miriam Hanzen, heeft niemand anders toegang tot uw gegevens en zij heeft een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de praktijk verzoeken deze te wijzigen.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • Beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels pincode afgeschermd
 • Medische gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar, dit is in het belang van de cliënt om informatie terug te kunnen lezen en een dossier op te bouwen. Cliënten kunnen erom vragen hun dossier te verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken of via de autoriteit Persoonsgegevens

WGBO
Fysiotherapie Miriam Hanzen werkt volgens de regels van de WGBO.

Overzicht regels WGBO

 • Het recht op informatie door de hulpverlener
 • Toestemming voor een medische behandeling
 • Inzage in het medisch dossier
 • Het recht op een tweede mening of second opinion
 • Vertegenwoordiging van cliënt die niet zelf kunnen beslissen
 • Recht op privacy

Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die binnen de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van een cliënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Cliënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden, behalve wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachten
We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Op de website van de praktijk vind u een document waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.

Mocht u er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtenportaal zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).

Duur van de behandelingen:
Het eerste bezoek bestaat uit:

 • Intake gesprek (anamnese)
 • Lichamelijk onderzoek
 • Opstellen behandelplan
 • Eventueel korte behandeling

Dit duurt gemiddeld 30 minuten.

Een individuele behandeling bestaat uit:

 • Informeren
 • Uit- en aankleden
 • Daadwerkelijke behandeling
 • afsluiten cq nieuwe afspraak maken

Een behandeling duurt in het algemeen 30 minuten.